Welcome!
Mii' / 16 yo / fangirl / wota / L.O.Λ.E / fujoshi / french
My Stuffs